Συμβουλευτική γονέων:

Η συμβουλευτική γονέων στόχο έχει την κατανόηση των συμπεριφορών του παιδιού/εφήβου και τη διερεύνηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Κατά τις συναντήσεις, οι γονείς επεξεργάζονται τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους και βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους για να χειριστούν τα θέματα που τους απασχολούν, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειάς τους.