Θεραπευτικές ομάδες παιδιών:

Κατά τη θεραπευτική διαδικασία πολλές φορές κρίνεται χρήσιμο ένα παιδί να εργαστεί μέσα σε μια ομάδα. Η συμμετοχή σε αυτή έχει διαφορετικά οφέλη σε σχέση με την ατομική συνάντηση του παιδιού με το θεραπευτή και τη δυαδική σχέση που αναπτύσσεται.

Στις ομάδες τα παιδιά εργάζονται σε συγκεκριμένους γνωστικούς και ψυχοκινητικούς στόχους, όπως ο αυθόρμητος λόγος, το επίπεδο προσοχής σε δραστηριότητες, οι λεπτοί χειρισμοί, ο οπτικοκινητικός συντονισμός, ο χρονικός προσδιορισμός, ενώ παράλληλα αλληλεπιδρούν, μοιράζονται και υποστηρίζονται από την ομάδα.